Právne dostatočné oznámenie

Dátum poslednej aktualizácie: 1. októbra 2013

Vitajte na webovej stránke Lactacyd (ďalej len „webová stránka”).

Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Omega Pharma Innovation & Development NV (ďalej len „Omega” alebo „my”).

Váš súhlas a zmeny Právne dostatočného oznámenia

Prístupom na webovú stránku a jej používaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmto Právnym dostatočným oznámením a súhlasíte s ním. Táto webová stránka, jej obsah a Právne dostatočné oznámenie sa podľa potreby môžu bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať alebo meniť. Prístupom na webovú stránku a jej používaním po takejto aktualizácii alebo zmene sa pre vás stávajú všetky takéto aktualizácie alebo zmeny záväznými. Prosíme vás preto, aby ste sa k Právnemu dostatočnému oznámeniu pravidelne vracali.

Dostupnosť webovej stránky

Webová stránka je vytvorená v súlade so zákonmi a nariadeniami Európskej únie a je určená výhradne pre osoby žijúce v Európskej únii. Prístup určitých osôb alebo prístup z určitých krajín mimo Európskej únie na webovú stránku môže byť nezákonný. Ak webovú stránku navštevujete z krajiny mimo Európskej únie, konáte tak na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

Webová stránka nie je zdrojom lekárskych rád

Táto webová stránka a jej obsah sú prezentované vo všeobecnej podobe a poskytujú sa výhradne so zámerom informovať. Webová stránka a jej obsah nie sú zamýšľané ani sa neodporúčajú ako náhrada za odborné rady lekára. Žiadna súčasť webovej stránky nie je zamýšľaná ani sa nesmie používať pre potreby stanovenia diagnózy alebo liečby. O akomkoľvek ochorení alebo liečbe sa vždy poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Nikdy neignorujte rady lekára ani neodkladajte návštevu lekára pre niečo, čo ste sa dočítali na tejto webovej stránke.

Informácie o produktoch a/alebo službách

Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sa môžu v jednotlivých štátoch líšiť a všetky produkty alebo služby nemusia byť dostupné v každom štáte. Odkaz na produkt alebo službu neznamená, že je tento produkt alebo služba k dispozícii vo vašom štáte. Produkty a služby uvedené na webovej stránke môžu podliehať rôznym regulačným požiadavkám v závislosti od štátu. Nič na tejto webovej stránke sa nebude vykladať ako propagácia alebo reklama produktu alebo služby, ktoré nie sú v príslušnom štáte povolené.

Autorské právo a použitie informácií

Webovú stránku a jej obsah vlastní a riadi spoločnosť Omega a sú chránené autorským právom. Webovú stránku môžete navštíviť a môžete z nej sťahovať informácie vrátane textu, obrázkov, audia a videa na osobné nekomerčné použitie, avšak akákoľvek úprava alebo ďalšia reprodukcia webovej stránky a jej obsahu je zakázaná. Webovú stránku ani nič z jej obsahu nesmiete šíriť, upravovať, prenášať, znovu použiť alebo publikovať. Spoločnosť Omega neposkytuje záruku za to, že použitím informácií uvedených na webovej stránke nepoškodíte práva tretích strán. S výnimkou obmedzeného povolenia na použitie uvedeného v tomto odseku sa vám na webovej stránke ani ktorejkoľvek časti jej obsahu neposkytuje žiadna licencia ani iné právo.

Ochranné známky

Ochranné známky, servisné značky, obchodné názvy a obchodná úprava na tejto webovej stránke sú chránené vnútroštátnou a medzinárodnou legalizáciou. Ich použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Omega je zakázané. Bez výslovného písomného povolenia spoločnosti Omega sa vám neposkytuje ani neudeľuje žiadna licencia ani právo na žiadne takéto ochranné známky, servisné značky, obchodné názvy ani obchodnú úpravu.

Zrieknutie sa záruk

Spoločnosť Omega vyvíja primerané úsilie na to, aby webová stránka a jej obsah boli presné a aktuálne; neposkytujeme však žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce presnosti alebo úplnosti webovej stránky ani jej obsahu.

WEBOVÁ STRÁNKA A JEJ OBSAH SA POSKYTUJÚ „AKO SÚ”. SPOLOČNOSŤ OMEGA NEPOSKYTUJE V SÚVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU ANI JEJ OBSAHOM ŽIADNE ZÁRUKY ZA ÚPLNOSŤ, PRESNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, NEPORUŠENIE PRÁV ALEBO VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ CHEFARO NEVYHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE SA VO WEBOVEJ STRÁNKE A JEJ OBSAHU NENACHÁDZAJÚ VÍRUSY, ČERVY ALEBO INÉ KÓDY, KTORÉ MÔŽU MAŤ KONTAMINUJÚCI ALEBO DEŠTRUKTÍVNY ÚČINOK.

SPOLOČNOSŤ OMEGA ANI ŽIADNA INÁ SPOLOČNOSŤ SKUPINY OMEGA PHARMA ANI ŽIADNA INÁ STRANA ZAPOJENÁ DO TVORBY ALEBO HOSTINGU TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO JEJ OBSAHU NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, VEDĽAJŠIE, NÁSLEDNÉ, NEPRIAME ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z PRÍSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO K JEJ OBSAHU, Z ICH POUŽITIA, NEMOŽNOSTI POUŽITIA, SPOLIEHANIA NA NE ALEBO Z CHYBY ČI OPOMENUTIA V NICH.
Keďže v niektorých jurisdikciách nie je povolené vylúčenie alebo obmedzenie určitých záruk alebo zodpovednosti, uvedené vylúčenie alebo obmedzenie pre vás nemusí platiť.

Rozhodné právo a príslušný súd

Akékoľvek nároky súvisiace s touto webovou stránkou a jej obsahom sa budú spravovať podľa práva Belgického kráľovstva. Používaním webovej stránky sa podriaďujete výhradnej jurisdikcii súdov Belgického kráľovstva.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Omega Pharma a na ktoré sa toto Právne dostatočné oznámenie nevzťahuje. Takéto odkazy sa poskytujú ako pomôcka pre vás a spoločnosť Omega nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo ujmy, ktoré vzniknú v súvislosti s inými webovými stránkami alebo odkazmi na ne. Upozorňujeme vás, že výhradnú zodpovednosť za návštevu takýchto webových stránok nesiete vy.

Odkazy na webovú stránku

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Omega je na webovej stránke tretej strany zakázané zobrazovať obsah tejto webovej stránky („framing”), vytvárať odkazy na inú ako domovskú stránku tohto webu („deep linking”), zrkadlovo zobrazovať alebo znovu prenášať túto webovú stránku alebo jej obsah. Ak máte záujem o pripojenie k našej webovej stránke, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

Zásady ochrany osobných údajov

Používanie webovej stránky podlieha tiež našim Zásadám ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Právneho dostatočného oznámenia nás neváhajte kontaktovať na adrese:
Omega Pharma Innovation & Development NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth
Belgicko